Throw No More og FNs bærekraftsmål

Throw No More jobber mot flere av FNs bærekraftsmål

I 2015 vedtok FN 17 bærekraftsmål for en bærekraftig fremtid. Dette er 17 mål som alle verdens land skal bidra til å nå innen 2030. Målene omhandler blant annet fattigdom, sult, utdanning, likestilling, innovasjon, forbruk og produksjon, klima og miljø. Vi er nødt til å samarbeide på tvers av landegrenser, bransjer og mellom alle ledd fra myndigheter, industri- og forbrukerledd for å få til faktiske endringer mot en mer bærekraftig fremtid. Dette er hvordan Throw No More jobber med bærekraftsmålene.

 

Ansvarlig forbruk og produksjon

Throw No More sin visjon er at vi lever for å gjøre det enklere å redusere matsvinn. Vi skal sørge for at mindre mat blir kastet i dagligvarebransjen, og dermed bidra til å redusere det globale matsvinnet. Throw No More-appen er et konkret verktøy som gjør det enklere å få til en endring mot en mer bærekraftig adferd. Throw No More jobber mot bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon. Dette målet sikter på at vi må gjøre mer med mindre ressurser. 

  • At en tredjedel av all mat som produseres blir kastet hindrer oss i å gjøre mer med mindre ressurser. I dag gjør vi det omvendte, vi bruker unødvendig mye ressurser på mat som ikke blir spist. Dette fører til unødvendig miljøpåvirkning og utslipp av klimagasser. Både samfunnet og enkeltpersoner må legge om til en mer bærekraftig adferd for å begrense klimaendringer og generelt ressursbruk.

Throw No More skal være med på å halvere matsvinnet i dagligvarebransjen innen 2030. Dette er direkte knyttet til delmål 12.3: “Innen 2030 halvere andelen matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, herunder svinn etter innhøsting.” 

  • Vi jobber inn mot dagligvarehandelen, der svinnet allerede har gått ned de siste årene. Dette er fordi butikkene har blitt gode på å sette ned prisen på varer som nærmer seg utløpsdato, eller som av andre grunner ikke kan selges til full pris. Men det er fortsatt store muligheter til å redusere svinnet i dagligvarebutikkene, som ligger på rundt 50 000 tonn mat hvert år.

Stoppe klimaendringer

Throw No More gir forbrukere et verktøy som gjør det enklere for de å bidra til å redusere matsvinn i dagligvarebutikker, og dermed motvirke og redusere konsekvensene av klimaendringer. Mindre matsvinn er en av de viktigste løsningene for å bremse klimaendringene. Derfor jobber vi mot Mål 13: stoppe klimaendringene. Spesielt i retningen av delmål 13.3) Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.

 

Økt matsikkerhet

Gjennom å redusere matsvinnet sørger Throw No More også for økt matsikkerhet. Hadde all mat blitt spist, kunne vi mettet hele den voksende befolkningen uten å øke produksjonen. Dette henger sammen med Mål 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk. 

 

Økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur

For å bidra til en mer bærekraftig fremtid er vi helt avhengig av økonomisk vekst. Throw No More arbeider innenfor en bransje med høy grad av innovasjon, teknologi, informasjonsteknologi og nye løsninger. Vi skal være med på en grønn vekst og bidra til bærekraftig utvikling. Derfor vil vi bidra til mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, og mål 9: Innovasjon og infrastruktur. 

 

Throw No More AS er også et selskap som skal videreutvikle teknologien for å skape større gevinster for hele verdikjeden. Vi har som mål å komme tettere på produksjonsleddet og jobbe med bærekraft hele veien fra jord til bord. Håper dere vil være med på vår reise mot en grønnere og mer bærekraftig fremtid!

Les mer om FNs bærekraftsmål her

UN Sustainable Development Goals

Lær om et bærekraftig kosthold her 

¿Quieres ahorrar tiempo y dinero, y contribuir a reducir el desperdicio de alimentos?

¿Eres un supermercado que quiere mejorar su huella ecológica reduciendo el desperdicio de alimentos?​